تحلیل داده و یادگیری ماشین

علوم داده و هوش مصنوعی، امروزه افقی جدید در حوزه‌هایی چون سیاست‌گذاری گشوده است. داده‌ها می‌توانند شناخت بی‌بدیلی از خروجی رفتارها و الگوها و فرایندهای رسیدن به این خروجی‌ها ایجاد کنند. ما با استفاده از این ظرفیت و از دل فعالیتی بین‌رشته‌ای بین علوم داده و علوم اجتماعی، با محوریت رویکرد بینش‌های رفتاری، ضمن دستیابی به یک روش پژوهشی جدید، قادر به ارائۀ سیاست‌های مبتنی بر داده هستیم. امروزه استفاده ازعلوم داده در سیاست‌گذاری روز به روز در حال پیشرفت است و ما با تسلط بر یافته‌های علوم رفتاری و به‌کارگیری آن در شناخت الگوهای موجود در داده‌های استخراج‌شده، می‌توانیم وجه جدید و عمیق‌تری از شناخت انسان را، آن هم مبتنی بر رویکردهای فرایندمحور و نه خروجی‌محور، نشان دهیم.