طراحی و اجرای مداخله

ما با استفاده از بینش‌های رفتاری و از دل توجه به بُعد رفتاری چالش‌های روز جامعه، می‌توانیم شناختی عمیق‌ و مبتنی بر شواهد علمی از این چالش‌ها به‌دست بیاوریم و بر اساس آن و از طریق به‌کارگیری چهارچوب‌های رفتاری موجود در شناخت و حل مسائل، مداخلات رفتاری موثری طراحی کنیم. بعد از طراحی و اجرای مداخلات، ما با به‌کارگیری ابزارهای دقیق و بسیار سخت‌گیرانۀ علمی، اثر این آزمایش‌ها را سنجیده و در نتیجه راه‌حل‌هایی دقیق، علمی، کارآمد و در عین حال مقرون‌‌به‌‌صرفه برای حل چالش‌های مختلف کشور ارائه خواهیم کرد. ما با پرهیز از ارائه راه‌حل و پیشنهاد توصیه‌های سیاستی مبتنی بر شهود فردی و غیرتخصصی، معتقد به فعالیت تخصصی بر اساس یافته‌های علمی و مبتنی بر روش‌های دقیق پژوهشی هستیم.