پیشنهاد راهبرد و سیاست

ما با شناخت دقیق‌ و عمیق فرایندهایی چون تصمیم‌گیری و رفتار، مبتنی بر جدیدترین یافته‌های علوم رفتاری در جهان، قادریم نسل جدیدی از سیاست‌گذاری را ارائه دهیم. در این رویکرد برخلاف رویکرد سنتی به سیاست‌گذاری، به ابزارهای سنتی قانون‌گذاری، ارائه تسهیلات، وضع مالیات و آموزش عمومی اکتفا نکرده و با ابداع ابزارهایی نوین و رفتاری و از دل شناخت اصول تغییر رفتار، میتوان سیاست‌هایی کارآمدتر و ارزان‌قیمت ارائه داد. امروزه در جهان، توصیه‌ها، راهبردها و سیاست‌های آگاه از علوم رفتاری توانسته‌اند توانایی دولت‌ها برای رسیدن به اهداف سیاستی‌شان را به مقدار خیلی زیادی افزایش دهند.